Click here to translate
Old 01-12-2014, 3:17 pm  
thien thu 2
Senior Member
 

Default
Xem youtube về .....chế tác ăn uống:

https://www.youtube.com/watch?v=9t-qqK6mTVg

Hết ý ! Không còn dám ăn uống ở tiệm ăn nữa!

Thiên thu
Trả Lời Với Trích Dẫn